گواهینامه امنیتی (ssl) ویژه دامین های بین المللی

 • PositiveSSL

   • خرید و صدور آنلاین

   • این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

   • 128/256 bit کدینگ

   • 99% سازگاری با مرورگرها

   • دامنه نوع معتبر سازی

   • ثابت نوع Site Seal

   • 10,000 USD مبلغ وارانتی

 • PositiveSSL Wildcard

   • خرید و صدور آنلاین

   • 128/256 bit کدینگ

   • 99% سازگاری با مرورگرها

   • دامنه نوع معتبر سازی

   • پوشش برای دامنه و زیردامنه

   • ثابت نوع Site Seal

   • 250,000 USD مبلغ وارانتی

 • PositiveSSL Multi-Domain

   • خرید و صدور آنلاین

   • قابلیت افزودن دامنه

   • 128/256 bit کدینگ

   • 99% سازگاری با مرورگرها

   • دامنه نوع معتبر سازی

   • 3 تعداد دامنه تحت پوشش

   • ثابت نوع Site Seal

 • PositiveSSL Multi-Domain Wildcard

   • خرید و صدور آنلاین

   • 128/256 bit کدینگ

   • 99% سازگاری با مرورگرها

   • دامنه نوع معتبر سازی

   • پوشش برای دامنه و زیردامنه

   • ثابت نوع Site Seal

   • 250,000 USD مبلغ وارانتی