گواهینامه امنیتی (ssl) ویژه دامین های بین المللی

PositiveSSL


 • خرید و صدور آنلاین

 • این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

 • 128/256 bit کدینگ

 • 99% سازگاری با مرورگرها

 • دامنه نوع معتبر سازی

 • ثابت نوع Site Seal

 • 10,000 USD مبلغ وارانتی


PositiveSSL Wildcard


 • خرید و صدور آنلاین

 • 128/256 bit کدینگ

 • 99% سازگاری با مرورگرها

 • دامنه نوع معتبر سازی

 • پوشش برای دامنه و زیردامنه

 • ثابت نوع Site Seal

 • 250,000 USD مبلغ وارانتی


PositiveSSL Multi-Domain


 • خرید و صدور آنلاین

 • قابلیت افزودن دامنه

 • 128/256 bit کدینگ

 • 99% سازگاری با مرورگرها

 • دامنه نوع معتبر سازی

 • 3 تعداد دامنه تحت پوشش

 • ثابت نوع Site Seal


PositiveSSL Multi-Domain Wildcard


 • خرید و صدور آنلاین

 • 128/256 bit کدینگ

 • 99% سازگاری با مرورگرها

 • دامنه نوع معتبر سازی

 • پوشش برای دامنه و زیردامنه

 • ثابت نوع Site Seal

 • 250,000 USD مبلغ وارانتی